TUDOMÁNYOS BESZÁMOLÓ az MTA-ELTE Jogtörténeti Kutatócsoportjának 2011. évi tevékenységéről

I. A kutatóhely fő feladatai 2011-ben

• A kutatás ötödik éve a pályázattervezet menetrendje szerint a szintézis éve volt. Ennek eredményeképpen „A parlamentek, pártok, parlamentarizmus” résztéma keretében elkészült Az Európa és magyar parlamentarizmus 19. századi összehasonlító elemzése. A mű azokat a tudományos eredményeket realizálta, amelyeket a 2010. évi beszámoló részletesen kifejtett (a parlamentáris kormányzás angliai kialakulásának feltételei és kontinentális hatásai, a parlamentarizmus nemzeti, illetőleg regionális fejlődési útjai, a parlamentarizmus eszmetörténete, a parlamentáris kormányforma fogalmi ismérveinek analitikus azonosítása). • Az Európa – régió – nemzetállamoktémakörben az abszolutizmus terminológiai kérdéseiről és nemzetállami hatásairól szóló kutatások szintézise lezárult, publikálása megtörtént. Az alkotmányos monarchia - parlamentáris monarchiára vonatkozó tematikus összefoglalás folyik, az összegzést tartalmazó kötet szerkesztés alatt áll. Ugyanezen altéma keretében zajlottak a kutatások a kettős adóztatást megelőző egyezmények története, a kettős adóztatás kiküszöbölését szolgáló jogtechnikai megoldások, illetőleg a népszövetség keretébentörtént szakértői szintű tárgyalások eredményeinek elemzésével. Folytatódott a közigazgatási bíráskodásmértékadókülföldimodelljeire vonatkozó kutatás. Feldolgozásra került a német kisállamok, az olasz és a belga közigazgatási jogvédelem története és ezek hatása a magyar közjogi gondolkodásra. • A törvényalkotás – kodifikációrésztéma tárgyévi záró kutatása az Alaptörvény és a hozzá tartozó sarkalatos törvények jogtörténeti relációira irányult. Kiemelten az Alaptörvény preambulumának tartalmi kérdései, a Szent-korona tan, a bírói hatalom gyakorlása, a jogszabályok érvényessége és hatálya kerültek a középpontba. A bírói hatalom gyakorlásáról főként az elméleti alapok, a bírósági szervezet irányítása és a közigazgatás bírói kontrollja kapott kitüntetett figyelmet. A történeti párhuzamok és a jelenkori kormányzati modell összefüggésének vizsgálatának eredményeit tudományos konferencia keretében tette közkinccsé a kutatócsoport. A felségsértés és hűtlenségtényállásbéli változásainak kutatásában kiegészítésre került sor a 19. századi kodifikációs fejlődéstörténetösszegzésével. A jog kulturális kontextusainak vizsgálata folyt, különös tekintettel a jogtudománynak más területekkel való kapcsolódására.

II. A 2011-ben elért kiemelkedő kutatási és más jellegű eredmények

  1. Kiemelkedő kutatási és más jellegű eredmények

A „kormányforma és parlamentáris kormányzás a 19. századi európai és a dualizmuskori magyar közjogban” címmel az MTA doktori cím megszerzésére irányuló eljárásban benyújtott értekezést az opponensi bírálatok új tudományos eredményként rögzítették. Ebben az esztendőben lezárult egy másik MTA doktori eljárás, melynek eredményeképpen a kutatócsoport egyik tagja DSc címmel gyarapodott. Megjelent A kormányzás a dualizmus korábana 19. századi európai parlamentarizmus és Magyarország kormányformája a kiegyezés után 1867-1918 címűkötet(Atlantisz, 466 o.). Az Európa – régió – nemzetállamok témakörben publikálásra került Az abszolút monarchiacímű tanulmánykötet (Gondolat 214. o.), amely összefoglalását adja az abszolutizmus – nemzetállam témakör eredményeinek. Az alkotmányról tudományos polémia anyagát külön kötet rögzíti, melyben a kutatócsoport eredményei is benne foglaltatnak (Preambulum azalkotmányokban, Complex). A két világháború közötti közigazgatás-tudományi és kormányzatpolitikai konferencián elhangzott előadásokat a közigazgatás tudományos kutatása egykor és macímű kötetben az ELTE Állam- és Jogtudományi Kara tette közzé (Gondolat). A 2010. évi megvédett PhD-disszertáció kibővített változatának előkészítése a megjelentetésre (Felségsértés és hűtlenség). Bibó István állam- és jogelméleti írásainak megjelenése fontos hozzájárulásként értékelhető a magyar gondolkodástörténeti hagyomány felélesztése szempontjából. A kötetet a kutatócsoport tagja szerkesztette és írt hozzá utószót. Megszerkesztésre került és kiadásra előkészítetten várja a megjelenést a pénzügyi közigazgatási bíróság történetecímű 320 oldalas kézirat. A bécsi egyetem jogtörténeti intézetével együttműködésben publikálta a kutatócsoport az osztrák jogtörténet-tudomány állásának elemzését (Wilhelm Brauneder-Gerald Kohl: A jogtörténet-tudományi kutatások Ausztriában, Gondolat, 112 o.). A jogi kultúraterületére eső, két esztendeje szervezett konferencia előadásainak foglalataként jelet meg a Bor és jogtörténet c. tanulmánykötet (Gondolat, 151 o.).

  1. b) Párbeszéd a tudomány és a társadalom között

Mint hogy a kutatócsoport egyik fókuszpontja a magyarországi jogtörténet-tudományi kutatásoknak, tagjai valamennyi hazai rendezvény állandó résztvevői. Ezen túl gondot fordítanak arra, hogy ismeretterjesztő konferenciákon, előadássorozatokon való szerepléssel vagy egyedi előadásokkal jutassák el a tudományos információkat az érdeklődőkhöz. Ennek érdekében nemcsak tudományos fórumokon, hanem ismeretterjesztő lapokban, rádióban és televízióbanis rendszeresen megjelennek. A Rubicon történelmi magazin és a Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék együttműködésében rendezett mesterkurzusok programjaiba előadóként bekapcsolódó kutatók lehetővé teszik, hogy a történelem tanárok és a történelem iránt érdeklődők hozzájussanak a jogtörténet-tudomány legfrissebb eredményeihez. A kutatócsoport által publikált monográfiákat, tanulmányköteteket, illetve szerkesztett műveket megfelelő szakmai, illetve a nagy nyilvánosságnak szóló, egyetemeken, tudományos műhelyekben, a parlamentben, szakmai fórumokon és kamarákban, egyesületekben sajtóbemutatókon tárta a nyilvánosság elé. 

III. A kutatóhely hazai és nemzetközi kapcsolatai 2011-ben

A kutatócsoport nemzetközi kapcsolatainak egyik fontos állomása volt a német, osztrák, svájci kollegákkal történő együttműködés eredményeképpen publikált Szimbolikus kommunikáció(A jog színházától a jog rituáléig – Budapest, 2011 Gondolat Kiadó, 130 o.) c. kötet bemutatójára, melynek kapcsán a szerzők nevében Prof. Dr. Reiner Schulze(Westfälische Wilhelms-Universität Centrum für Europäisches Privatrecht) tartott előadást. A kutatócsoport szervezésében zajlott a 11. Deutsch-ungarisches Strafrechtsgeschichtliches Seminarnémet és magyar professzorok, posztdoktorok, doktoranduszok és hallgatók részvételével. Az Osztrák TudományosAkadémiával kialakított kapcsolat keretében a kutatócsoport egy tagja felkérést kapott arra, hogy a Thomas Olechowskiszerkesztésében megjelenő Beiträge zur Rechtsgeschichte Österreichscímű folyóirat nemzetközi szerkesztőbizottság tagjaként működjön közre. A kutatócsoport újonnan alakított ki együttműködést nemzetközi kapcsolatrendszerét kibővítve az augsburgi egyetem jogtörténészeivel (Prof. Dr. Arnd Koch). A nemzetközi kapcsolatok keretében a csoport vendége volt ebben az esztendőben Prof. Dr. Jozef Klimko(Pozony), Prof. Dr. Paolo Becchi(Genova) és Dr. Jiri Sousa(Prága), valamint Prof. Dr. WilhelmBrauneder(Bécs), Prof. Dr. Kónya Péter(Eperjes), Prof. Dr. Szalma József(Újvidék). A kutatócsoport tagjai rendszeresen részt vesznek nemzetközi tanácskozásokon, szemináriumokon, így 2011-ben Tübingenben, Maastrichtban, Eperjesen és Újvidéken. A csoport szakmai együttműködést ápol a Presovska Univerzitav Presovemagyar intézetével és a Vajdasági MagyarTudományos Társasággal,melynek éves tudománynapi rendezvényein előadással jelennek meg tagjai. A kutatócsoport a szintetizáló év tematikájának megfelelően nemzetközi és hazaizáró tanácskozástszervezett (Aktuelle Aspekte der Rechtshistorischen Forschung /Budapest/, Régiók – parlamentarizmus – jogállam /Győr-Komárom/). Militarizálás – demilitarizálás címmel a Szemere Bertalan Rendvédelem-történeti Tudományos Társasággal közösen rendvédelem-történeti konferenciátrendezett a kutatócsoport. A kutatócsoport tagjai a hazai kapcsolattartás keretében részt vettek a magyarországi konferenciákon (KRE, MTA, SZTE, PTE, PPKE, ELTE). A kutatócsoport fiatal munkatársai több PhD-konferenciánis részt vettek. 

IV. A 2011-ben elnyert fontosabb hazai és nemzetközi pályázatok rövid bemutatása

2011-ben a kutatócsoport pályázatot nem nyert, a nemzetközi kapcsolatok fenntartását alapítványi, egyetemi TAMOP, ERASMUS finanszírozásban bonyolította.

V. A 2011-ben megjelent jelentősebb tudományos publikációk

Barna Attila: Bene ambula! – Gondolatok Magyarország Alaptörvényének bevezető rendelkezéseiről, Közszolgálat, I. évf. 2. szám, 16-17. o.

Frey Dóra: Geschichte der internationalen Doppelbesteuerungsabkommen: Selbstbeschränkung der Finanzhoheit. In: "Inter-Trans-Supra? – Legal Relations and Power Structures in History. Szerk.: Eliana Augusti, Norman Domeier; Fritz Georg von Graevenitz, Markus J. Prutsch. Saarbrücken, 2011. 118-132. p.

Frey Dóra: Zigeunerrecht und Zigeunergericht: Zur Fortwirkung überlieferter archaischer Konfliktbewältigungsformen in der Gegenwart am Beispiel des Romani Kris. In: Die Inszenierung des Rechts - Law on Stage (Jahrbuch Junge Rechtsgeschichte, 6.) Szerk: Viktoria Draganova, Stefan Kroll, Helmut Landerer, Ulrike Meyer. München, 2011. 293-314. p.

Karácsony András-Pokol BélaParadigmák erőterében. Máriabesnyő, Attraktor, 2011. 97. (ISBN 978-963-9857-81-0)

Karácsony András: Jogtudósból politikai gondolkodó. In. Bibó István Munkái 1. Centenáriumi Sorozat. Az államhatalmak elválasztása (szerk.: Dénes Iván Zoltán). Budapest, Argumentum Kiadó – Bibó István Szellemi Műhely. 2011, 347-368. (ISBN 978-963-446-611-6)

Karácsony András: Idő és jog (társszerző: Techet Péter). in: Mezey Barna (szerk.): A szimbólumok üzenete. Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2011, 269-294. (ISBN 978-963-312-054-5)

Karácsony András: Bibó István a jog határairól. In Pénzes Ferenc – Rácz Sándor – Tóth-Matolcsi László (szerk.): A szabadság felelőssége. Debreceni Egyetemi Kiadó, 2011, 67-72. (ISBN 978-963-318-168-3)

Máthé Gábor: Közjogi értékeink a preambulumban /társszerzőkkel/ In: Preambulum az alkotmányokban /Szerk: Lamm – Majtényi – Pap/ Complex Bp. 2011. 9-22 pp.

Máthé Gábor: A Szent Korona eszme In: A szimbólumok üzenete. A jogi kultúra jelképei: eljárások, szokások, formák és tárgyak /Szerk: Mezey Barna/ Budapest 2011. 321-333 pp.

Máthé Gábor: A Szent Korona az alkotmányban, Közszolgálat I. évf. 1. sz. 2011. 53-55 pp.

Stipta István: A magyar pénzügyi közigazgatási bíróság jellege és hatásköre. (Az 1883. évi XLIII. tc. tartalma és jelentősége) Publicationes Universitatis Miskolciensis Sectio Juridica et Politica. Tomus XXIX/1. HU ISSN 0866-6032. (Szerk.: Sáry Pál) Miskolc University Press. 2011. 89-116. p.

Stipta István: Tisza Kálmán és a közigazgatási bíráskodás. Jogtörténeti szemle. 2010/3. szám. 23-33. p.

Stipta István: A magyar pénzügyi közigazgatási bíróság eljárási rendje (1884-1896). Miskolci Jogi Szemle VI. évf. 2011. Különszám. ISSN 1788-0386. Bíbor Kiadó Miskolc, 2011. 168-182. p.

Szente Zoltán: Kormányzás a dualizmus korában. A XIX. századi európai parlamentarizmus és Magyarország kormányformája a kiegyezés után. Atlantisz Könyvkiadó, East-European Non fiction sorozat, 466 o., ISBN 9639777170