Megjelent a Jogtörténeti értekezések 47. kötete

2020.10.05.
Megjelent a Jogtörténeti értekezések 47. kötete
Az MTA–ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport megalakulásakor a 19. századi Magyarország jogalkotási, jogalkalmazási, jogtudományi önállóságának – szuverenitásának – kutatását tűzte ki céljául. „A közbeszéd, a politikai és szakmai diskurzusok nélkülözhetetlen kifejezése lett napjainkban a szuverenitás, mely a folytonosan alakuló és formálódó Európai Unióval funkcionáló kapcsolatok, illetve a nemzeti önrendelkezésből fakadó feszültségek egyik kardinális kifejeződése lett. A szuverenitás különféle szintjei és verziói folytonos viták kereszttüzében állnak. Miután a szuverenitás változatai egymással szerves összefüggésben fejlődnek, s mert alapvetően történeti gyökerű jelenségként működnek, a jogtörténet-tudománynak eddig beteljesítetlen feladata a szuverenitás joghistóriai szemléletű vizsgálata” – fogalmazta meg Mezey Barna, a kutatócsoport vezetője a csoport első, „bemutatkozó kötetében”.

A szuverenitás e történeti és mindenkor aktuális fontosságát igyekszik alátámasztani a Jogtörténeti Értekezések jelen kötete, amely három tartalmi egységből áll: az első rész a szuverenitás elméleti kérdéseire, az ezzel kapcsola- tos vitákra koncentrál. A második rész a magyar történelem vonatko- zásában vizsgálja a szuverenitás problematikáját. A harmadik pedig a szuverenitással összefüggő aktuális kérdéseket tárgyalja. Ez a tartalmi felosztás természetesen nem jelenti, hogy az elméletek kapcsán történeti összefüggések, a magyar történelem, illetve az aktuális témák vonatkozásában elméleti problémák ne kerülnének előadásra.

A kötet a következő tanulmányokat tartalmazza:

KARÁCSONY ANDRÁS
Adalékok a szuverenitás jogi és politikai felfogásának vitájához (a Kelsen–Schmitt-vita)

TÓTH J. ZOLTÁN
Szuverenitáselméletek a szuverenitás alanyáról

KARDOS GÁBOR
A szuverenitás és a nemzetközi szerződések

PONGRÁCZ ALEX
Mozaikok a magyar szuverenitásfelfogás történetéből

HORVÁTH ATTILA
A történeti alkotmány, a Szent Korona-tan mint a szuverenitás biztosítéka

KISTELEKI KÁROLY
Mozaikszerű szuverenitás: az Erdélyi Fejedelemség szuverenitásának nézőpontjai

PAOLO BECCHI
Szuverenista kihívás

LÖFFLER TIBOR
A bevándorlók és menekültek szuverenizálódása. Jogideológiai támadások a nemzetállamok határai és szuverenitása ellen

A kötet letölthető erre a linkre kattintva.

ISBN 978-963-556-071-4 ISSN 1218-3814 - Gondolat Kiadó, Budapest, 2020, 227. oldal