Horváth Attila PhD

Horváth Attila PhD

Telefon: 411-6518
E-mail: horvath.attila@ajk.elte.hu

Publikációs lista: mtmt.hu
Doktori adatlap: doktori.hu

ISKOLAI TANULMÁNYOK

 • Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara (1986)
 • Eötvös Loránd Tudományegyetem Történettudományi Kar történelem tanári szak (1987)

MUNKAHELY

 • Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Jogtörténeti Tanszék (egyetemi docens)
 • Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék (egyetemi docens)
 • Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar Állam- és Társadalomelméleti Intézet (egyetemi tanár)
 • Alkotmánybíróság (alkotmánybíró)

OKTATÓI TEVÉKENYSÉG

 • Előadások: Magyar alkotmány- és jogtörténet
 • Alternatív előadások: Kereskedelmi jog története
 • A XX. század diktatúráinak alkotmánytörténete
 • A nemzetiségi jog története
 • A magyar magánjog története
 • Magyar jogtörténeti repetitórium
 • Széchenyi István jogi munkássága
 • Híres perek, koncepciós perek

TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG TÉMAKÖREI

 • A magyar magánjog története
 • A kereskedelmi jog története
 • A részvénytársaságok jogának története
 • A szovjet típusú diktatúra alkotmánytörténete
 • A nemzetiségi jog története

KÜLFÖLDI ÖSZTÖNDÍJAK

 • A német kereskedelmi jog recepciója 1991, 1992
 • A német magánjog története 1993
 • A német részvénytársasági jog kialakulása 1994
  (Trier, Heidelberg, TEMPUS)

TÁRSASÁGI TAGSÁGOK, EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK

 • Magyar Jogász Szövetség 
 • Magyar Katolikus Jogászok Egyesületének elnökségi tagja 
 • Országos Széchenyi Kör elnökségi tag 
 • Széchenyi Társaság 
 • Független Jogász Fórum (Alapító tag) 
 • Széchenyi Alap 
 • Deák Ferenc Társaság (Alapító) 
 • Pázmány Pódium 
 • Rákóczi Szövetség 
 • Civil Jogász Bizottság tagja 
 • Október 23 Alapítvány alapítója 
 • Hittel a Nemzetért Alapítvány elnöke 
 • Ifj. Gróf Andrássy Alapítvány elnöke 
 • Jog és Irodalom Magyarországi Egyesülete 
 • Dr. Springer Ferenc Emlékbizottság 
 • Az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékéve meghirdetéséről szóló 1728/2015. (X. 8). Korm. határozat alapján megalakított Emlékbizottság tagja
 • Történelemoktatók Szakmai Egyesületének tagja

PUBLIKÁCIÓS LISTA

ÖNÁLLÓ KÖTETEK

 • Hitel, In.: Gróf Széchenyi István művei. Előadássorozat születésének 200. évfordulója alkalmából Bp., Széchenyi Alap 1991. 24 o.
 • Fejezetek a szovjet típusú szocializmus magyarországi alkotmánytörténetéből, Közzéteszi az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar. Bp., Szorobán K. Bp., 1992. /2/ 88, /2/ o. /Magyar alkotmánytörténet 1./ A magyar államfejlődés nagy korszakai 3./
 • Die privatrechliche und strafrechliche Verrnfwortung in dem mitterarterlichen Ungarn. Bp., 1998. 7. o.
 • (társszerzőként-Völgyesi Levente) Jogtörténeti atlasz Bp., Rejtjel, 1999. 64. o.
 • Die stalinistische Strafvollstreckung in Ungarn. Bp., 2003. 7. o.
 • Rechtswissenschaft in den sowjetischen Staaten. Bp., 2004. 8 o. 
 • A részvénytársaságok és a részvénytársasági jog kialakulása Magyarországon. Rejtjel, Bp., 2005. 364 o.
 • A magyar magánjog legfontosabb intézményeinek története (megjelenés alatt) Bp., Osiris 2005.

TANULMÁNYOK

 • A jog modernizációjának kezdete, Széchenyi István magánjogi reformkoncepciója, In.: Jogtörténeti Értekezések 15., Bp. 1986. 133-147.
 • Eckhart Ferenc Jogtörténeti Szemle, 1986/1. 92-94.
 • Fejedelmi találkozó Visegrádon, In.: Jogtörténeti Szemle, 1987. 99-101.
 • A gazdaságot szabályozó jog modernizációja Magyarországon., In.: Jogtörténeti Előadások., 2.k. szerk.: Mezey Barna Bp. 1990. 96-108.
 • Széchenyi István modernizációs programjának hiteljogi vonatkozásai, In.: Magyar Jogászegyleti Értekezések, Bp. 1990. 45-58.
 • Vargyai Gyula előadása a Jogtörténeti Baráti Körben: „Zárszó kísérlet a Matuska-ügyben” címmel. Bp. Jogtörténeti Szemle 1990/3. 120-121.
 • Bónis György 1914-1985. (Megemlékezés) In.: Jogtörténeti Szemle, 1990. 127-129.
 • Széchenyi István modernizációs programjának hiteljogi vonatkozásai, Széchenyi-emlékkönyv, 115-128.
 • Werbőczy István, In.: Eseménynaptár 1991/4. 36-51.
 • Széchenyi István modernizációs programjának hiteljogi vonatkozásai, In.: Jogtudományi Közlöny, 1991/1-2. 34-39.
 • A hitel híja In.: Rubicon, 1991/5. 29-32.
 • A tőzsde és a spekuláció In.: Rubicon, 1991/9. 20-22.
 • A tőzsdebíróság intézményének megszervezése Magyarországon, In.: Jogtörténeti Szemle 1992/2. 29-39.
 • Az objektív felelősség kialakulása a magyar magánjogban /OTKA pályázat/ 60 o.
 • Az objektív felelősség és a veszélyes üzem a magyar magánjogban /OTKA pályázat/ 59 o.
 • A magyar rendi országgyűlések története /műhelytanulmány/ 31 o.
 • A nemzetiségi jog fogalama /műhelytanulmány/ 32 o.
 • Az érdekképviseleti kamarák története 1945-ig. 25 o.
 • Gróf Széchenyi Ferenc, In.: Széchenyi Fórum, 1994/5. 1-2.
 • Széchenyi eszmerendszerének kialakulása, In: Széchenyi Fórum, 1994/6. 1-2.
 • Széchenyi és a „jogásznemzet”, In.: Széchenyi Fórum, 1994/7. 1-2.
 • A hitel híja, In.: Rubicon, 1995/1-2. 51-53.
 • A Martinovics és társainak összeesküvési pere (megjelenés alatt) 23 o.
 • A magyar magánjog történeti alapjai /1848-1945/, In.: Előadásvázlatok a magyar jogtörténet köréből /szerk.: Mezey Barna/ Bp. 1995. 128-174.
 • A magyar kereskedelmi jog története, In.: Előadásvázlatok a magyar jogtörténet köréből /szerk.: Mezey Barna/ Bp. 1995. 175-217.
 • A közigazgatás, In.: Magyar alkotmánytörténet /szerk.: Mezey Barna/ Bp., 1995. 269-299.
 • A közigazgatás szervei In.: Magyar alkotmánytörténet /szerk.: Mezey Barna/ Bp., 1995. 304-328.
 • A nyilas diktatúra /1944./ In.: Magyar alkotmánytörténet /szerk.: Mezey Barna/ Bp. 1995. 355-358.
 • A szovjet típusú államberendezkedés Magyarországon In.: Magyar alkotmánytörténet /szerk.: Mezey Barna/ Bp. 1995. 359-371.
 • A jogtörténetírás és a jogtörténet oktatása In.: Magyar jogtörténet /szerk.: Mezey Barna/ Bp. 1996. 49-59.
 • A jogtörténetírás és a jogtörténet oktatása In.: Magyar jogtörténet /szerk.: Mezey Barna/ Bp. 1996.
 • Magánjogi jellegű intézmények az Árpád-házi királyok korában In.: Magyar jogtörténet /szerk.: Mezey Barna/ Bp. 1996. 65-72.
 • A magyar polgári magánjog történeti alapjai /1848-1945./ In.: Magyar jogtörténet (szerk.: Mezey Barna) Bp. 1996. 111-148. o.
 • A kereskedelmi jog története, In.: Magyar jogtörténet /szerk.: Mezey Barna/ Bp. 1996. 149-183. o.
 • A szovjet típusú átalakulás hatása a polgári jogra az 1959. évi IV. törvényig In.: Magyar jogtörténet (szerk.: Mezey Barna) Bp. 1996. 192-201. o.
 • A polgári eljárások szovjet modellje Magyarországon /1945-1954/ In.: Magyar jogtörténet (szerk.: Mezey Barna) Bp. 1996. 395-400. o.
 • GULAG-ok. A sztálinizmus és a büntetés-végrehajtás, Rubicon, 1996/6. 32-34. o.
 • Széchenyi István a pozsonyi országgyűléseken I-II. Széchenyi Fórum, 1996/3-5. 1-2. o.
 • Az egyházjog In.: Magyar alkotmánytörténet. Szerk.: Mezey Barna, Bp. Osiris 1996. 180-185.
 • A sztálinizmus hatása a magyar büntetés-végrehajtásra /műhelytanulmány/ 23 o.
 • Sztálin és Rákosi állama In: Rubikon 1998./ 5-8 o.
 • A német kereskedelmi törvény története Bp. 1997. /OTKA/ 41 o.
 • A választójog története Magyarországon /1949-1989/ (Megjelenés alatt) 10 o.
 • A parlamentarizmus története Magyarországon /1949-1989/ (Megjelenés alatt) 11 o.
 • Magyarország nádora 1848-ban /Széchenyi Fórum 1998/2./ 1-2 o.
 • Az 1848-as választások /Ítélet, 1989. március 3-5.o./
 • Széchenyi és az 1848-as áprilisi törvények /Széchenyi Fórum 1998/4-5./ 1-2 o.
 • Az 1848-as törvények magánjogi reformjai In.: Forradalom vagy reform? Tanulmányok az 1848-49-es szabadságharc állam-és jogtörténetéről. Bp. Szent István társulat, 1999. 139-147. o.
 • A magyar magánjog átalakiíása 1848-ban. Nemzeti hagyományok és a modernizáció kérdése Jogtudományi Közlöny, 1999/6. 253-256. o.
 • A magyar magánjog átalakítása 1848-ban. (Nemzeti hagyományok és a modernizáció kérdése.) In.:A magyar polgári átalakulás alkotmányos forradalma. Jogtörténészek 1848-ról. Szerk.: Vörös Imre. Logod Bt., Bp.,é.n.171-179. o.
 • A trianoni békediktátum. In: Ítélet, 2000. június, 3-5. o.
 • Az 1956-os forradalom és szabadságharc In: Ítélet, 2000. október, 3-5. o.
 • A részvénytársasági jog kialakulása Magyarországon In.: Eckhart Ferenc emlékkönyv, Szerk.: Mezey Barna, Bp. 2004. 128-137. o.
 • Az Ideiglenes Törvénykezési Szabályok In: Rubicon, 2001.
 • Konzeptionsprocesse in den Diktaturen des Sowjetsystems. In.:Strafrechtsgeschichte an der Grenze des nachsten Jahrtausendes. Szerkesztette: Mezey Barna. Gondolat, Bp., 2003. 237-244. o.
 • Werbőczy István: Tripartitum /Hármaskönyv/ In.: Magyar könyvek - Magyar századok, Bp. Tarsoly kiadó (megjelenés alatt)
 • Különös ismertetőjelek In: Collega 2001. 54-56. o.
 • Quellen des ungarischen Privatrecht (megjelenés alatt)
 • (közreműködőként): A magyar országgyűlés történetének képeskönyve. Szerk.: Mezey Barna. Budapest, 1999.
 • Széchenyi István részvénytársaság alapításai. (Jogtörténeti Szemle 2003/2) 19-39. o.
 • Az első magyar kereskedelmi társaságokról szóló törvény. (Jogtörténeti Szemle 2004/4) 7-15. o.
 • Az 1956-os forradalom és szabadságharc alkotmányjogi vonatkozásai In.: Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 50. évfordulója – tudományos tanácskozás – (szerk.: Szalma József) Újvidék 2006., Atlantis, 5–15. o.
 • Geschichte des Strafrechts in Ungarn während des sowjetisch geprägten Sozialismus, mit besonderem Hinblick auf die Schauprozesse, In.: Rechtsgeschichtliche Vorträge 44. S. 38 Budapest, 2006.
 • A magyar magánjog történetének alapjai. Budapest, Gondolat Kiadó, 2006. 557. o.
 • Quellen des ungarischen Privatrechts. In: Doktori Iskola, Prelegálások. Budapest, Szent István Társulat, 2006. 1–21. o.
 • A büntetőjog története Magyarországon a szovjet típusú szocializmus időszakában, különös tekintettel a koncepciós perekre. In: Ünnepi tanulmányok Máthé Gábor 65. Születésnapja tiszteletére. Szerkesztette: Mezey Barna, Révész T. Mihály. Budapest, Gondolat Kiadó, 2006. 193–224. o.
 • Állami szimbólumok a szocialista Magyarországon. In: Jogi kultúra, processzusok, rituálék és szimbólumok. Szerkesztette: Mezey Barna. Budapest, Gondolat Kiadó, 2006. 84–90. o.
 • A gyülekezési jog elméletének és gyakorlatának története Magyarországon 1989-ig. In: Jogtörténeti Szemle, 2007/1. 4–15. o.
 • Az 1956-os forradalom és szabadságharc kitörésének okai és a Kádár-kormány legitimitásának kérdése. In: IUSTUM-AEQUUM-SALUTARE, 2007/1. 21–31. o.
 • Az 1956-os forradalom és szabadságharcot követő megtorlás egyik sajátos szempontjáról. In: „A Köztársaság nevében!” Pálinkás György emlékkönyv. Szerkesztők: Balla Judit, Borbély Zoltán, Koltay András. Rejtjel Kiadó, Budapest, 2007. 99–102. o.
 • A gyülekezési jog elméletének és gyakorlatának története Magyarországon 1989-ig. In: A 2006. október 23-i budapesti erőszakos cselekmények kivizsgálására létrejött Civil Jogász Bizottság jelentése a 2006. szeptemberi-októberi emberi jogi jogsértésekről. Bp., Kairosz Kiadó, 2007. 113–160. o.
 • Gróf Batthyány Lajos koncepciós pere. In: Pártvezér, miniszterelnök, vértanú. Szerkesztette: Molnár András. Budapest-Zalaegerszeg, Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó-Zala Megyei Levéltár, 2008. 213–226. o.
 • Koncepciós per az első független felelős kormány miniszterelnöke ellen – Gróf Batthyány Lajos miniszterelnök pere. In: Jogtörténeti Szemle, 2008/1. 12–21. o.
 • Das sozialistische bügerliche Recht in Ungarn. In: Recht und Macht. Zur Theorie und Praxis von Strafe. Festschrift für Hinrich Rüping zum 65. Geburstag. Szerkesztette: Georg Steinberg. Herbert Utz Verlag GmbH, München, 2008. 337–447. o.

SZERKESZTÉS

 • (közreműködőként) Büntető eljárásjogi szemelvénygyűjtemény, I. k. 1819-1867. Összeáll.: -Mezey Barna. Szerk.: Révész Tamás Mihály. Közzéteszi az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar. Bp. Tankönyvk. (soksz.) Bp. 1990. 312 o.
 • Széchenyi Fórum
 • (szerkesztőként) Forradalom vagy reform? Tanulmányok az 1848/1849-es forradalom és szabadságharc állam- és jogfejődéséről. (Főszerk.) Közreadja a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kara. Bp. Szt. István Társ. 1999. 174 p. /A Pázmány Pódium kiadványai./ Német kiv.
 • (közreműködőként) Magyar jogtörténet forrásai. Szemelvénygyűjtemény, Szerkesztette: Mezey Barna Bp. Osiris 1997. 712 o.
 • (közreműködőként) Magyar Jogtörténeti Tanulmányok. Pályakezdő dolgozatok. Neolife, Bp., 2004.
 • (közreműködőként) Magyar jogtörténet forrásai. Szemelvénygyűjtemény, Szerkesztette: Mezey Barna Bp. Osiris 2000. 827 o.

KÖNYVISMERTETÉSEK

 • Oroszországi törvényhozás X-XX. században, Állam és Jogtudomány, 1987-88/1-2.
 • Der Szekler wird es Bereuen: György Bözödi: Székely bánja, In.: Jogtörténeti Szemle, 1990.
 • Ladányi Erzsébet: Az önkormányzat intézményei és elméleti alapvetése az európai és hazai városfejlődés korai szakaszában. /Bp. 1996. Márton Áron Könyvkiadó/ című könyvéről /Turul 1998./

BIBLIOGRÁFIA

 • A Magyar Jogászegyleti Értekezések bibliográfiája /1881-1943./ Bp., 1984. 44 o. Állam és jogtörténeti bibliográfiák 11.

LEXIKON

 • Magyar Nagy Lexikon /jogtörténeti címszavak/
 • Jogi Lexikon /jogtörténeti címszavak/

TELEVÍZIÓS TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ MŰSOROK

 • A magyar jog forrásai, In.: Magyar jogtörténet, TV2. 1994. Rendezte: Lovas László
 • A kereskedelmi jog története, In.: Magyar jogtörténet, TV2. 1994. Rendezte: Lovas László

INTERJÚ

 • A semmiből kellett építkezniük. Autonómia 1998. október 19-20.
 • Megtorlás az utcákon és a tárgyalótermekben. Magyar Nemzet 2004 november 4. 5. o.

KÜLFÖLDI ELŐADÁSOK

 • Hamburgi Egyetem: Die privatrechtliche und strafrechtliche Verantwortung in dem mitteralterlichen Ungarn.
 • Révkomárom /CSEMADOK/: Széchenyi István 1998. szeptember 21.
 • Prágai Egyetem: A szovjet típusú alkotmány 1999. május 6.
 • Baseli Egyetem: Die stalinistische Strafvollstreckung in Ungarn.
 • Jenai Egyetem: Konzeptionprozesse in den Diktaturen des Sowjetsystemes

CD

 • Gróf Széchenyi István összes művei
 • Magyar JogtörtéNET